La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc Conferinţa de lansare a Proiectului CNFIS-FDI-2018-0223 „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM). Proiectul este finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională,  Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră). Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, perioada de implementare fiind 14 mai – 14 decembrie 2018.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea comunicării și dezvoltarea unor instrumente de consiliere pentru crearea profilului absolventului cerut de angajator, prin corelarea competenţelor dobândite cu cerinţele de pe piaţa muncii.Proiectul urmăreşte să creezecadrul de colaborare între universitate - mediul economic şi social, care să sprijine părţile interesate: angajatori – cadre didactice/consilieri-studenţi, în vederea dezvoltării a două componente esenţiale: adaptabilitatea şi responsabilitatea viitorilor absolvenţi, pentru a asigura o absorbţie şi adaptare rapidă a acestora pe piaţa muncii, conform nevoilor specifice locului de muncă.

Directorul de proiect, Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIŢĂ-BUZOIANU a prezentat la conferinţa de lansare care sunt obiectivele, activităţile propuse şi rezultatele preconizate a fi realizate pe parcursul celor 7 luni: „Comunicarea este o condiţie a participării. Participând punem în comun oameni, idei care contribuie la modificarea realităţii sociale. În jurul acestei idei s-a născut proiectul CECIM care îşi propune să consolideze relaţia dintre studenţi şi angajatori, prin crearea unor contexte care să valorifice competenţele studenţilor cu aşteptările angajatorilor”.